Artikel 1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon Jolie’s en de klant waarop Salon Jolie’s voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de website van Salon Jolie’s.

1.2 Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de website van Salon Jolie’s betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

1.3 Salon Jolie’s wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.

1.4 Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door Salon Jolie’s. Mondelinge afspraken of toezeggingen door een medewerker van Salon Jolie’s zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Salon Jolie’s.

1.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

1.6 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 12/11/2020. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze website en deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en om uzelf vertrouwd te maken met eventuele wijzigingen.

Artikel 2. Definities

2.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

2.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.3 Dag: kalenderdag;

2.4 Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten;

2.5 Klant/cliënt: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Salon Jolie’s de Overeenkomst heeft gesloten;

2.6 Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten of ter uitvoering van een behandeling door Salon Jolie’s aan de klant;

2.7 Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

2.8 Producten: de producten die door Salon Jolie’s op haar website of in de salon worden aangeboden;

2.9 Salon Jolie’s: Vennootschap onder firma;

2.10 Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax;

2.11 Website: www.salonjolies.nl.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Salon Jolie’s, alsmede de door Salon Jolie’s opgegeven prijzen, termijnen en vergoedingen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de klant door Salon Jolies schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Douglas beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

3.3 de behandelovereenkomst komt tot stand wanneer de klant aan Salon Jolie’s de opdracht versterkt tot het verrichten van cosmetische behandelingen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Salon Jolie’s zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van opdrachtnemer uitvoeren.

4.2 Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de website en/of in de bevestigings e-mail binden Salon Jolie’s niet.

4.3 De klant garandeert en draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Salon Jolie’s aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Salon Jolie’s worden versterkt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdigg zijn versterkt, heeft Salon Jolie’s het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten voldens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

4.4 De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.

4.5 Klant zal wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging schriftelijk te melden aan Salon Jolie’s. Gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de klant.

4.6 De medewerkers van Salon Jolie’s zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de klant is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.7 De medewerkers van Salon Jolie’s zullen de klant inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 5. Levering

5.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan salon Jolie’s kenbaar heeft gemaakt.

5.2 Alle door Salon Jolie’s genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Salon Jolie’s bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

5.3 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

5.4 Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant Salon Jolie’s schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.

5.5 Salon Jolie’s levert uitsluitend aan adressen in Nederland.

5.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij salon Jolie’s tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de salon Jolie’s bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Inspanningsverplichting

6.1 De medewerkers van Salon Jolie’s zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Salon Jolie’s heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Artikel 7. Prijzen

7.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

7.2 Alle prijzen en tarieven genoemd op de website, mailings en in de salon van Salon Jolie’s zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

7.3 Salon Jolies vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

7.4 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Artikel 8. Betaling

8.1 Wanneer de klant via de webisite van Salon Jolie’s een bestelling plaatst, vindt betaling van de verschuldigde prijs door de klant plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht, tenzij anders overeengekomen. De klant heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. Salon Jolie’s kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Salon Jolie’s meent dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant of de aard van de relatie met de klant hiertoe aanleiding geven.

8.2 Betalingen kunnen worden uitgevoerd per creditcard (Mastercard, VISA of American Express), via iDeal of klarna. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen betaalmethode. Mocht de klant kiezen voor iDeal dan wordt de volledige aankoopprijs door de klant vooruitbetaald.

8.3 Salon Jolie’s is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van toerekenbare niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

8.4 Indien de betaling door klant geschiedt per creditcard, geldt het volgende. De verstrekte creditcardgegevens worden nagetrokken voordat de betaling geschiedt. Producten worden alleen verzonden naar het adres dat tijdens de bestelling door de klant op de website van Salon Jolie’s wordt opgegeven als zijnde het adres van de creditcardhouder.

8.5 De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin in de salon te voldoen.

Artikel 9. Herroepingsrecht

9.1 Nadat de klant de via de Website bestelde producten van eenzelfde bestelling heeft ontvangen, kan de klant gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende overeenkomst met Salon Jolie’s, zonder opgave van redenen, ontbinden.

9.2 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt de klant dit schriftelijk binnen de bedenktermijn aan Salon Jolie’s.

9.2.1 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

9.2.2 De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

9.2.3 De klant dient de producten zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De klant dient de producten te retourneren naar een door Salon Jolie’s retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat de klant de producten wenst te behouden.

9.2.4 Indien de klant na afloop van de hiervoor genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

9.2.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Verplichtingen van Salon Jolie’s
9.3.1 Als Salon Jolie’s een melding van herroeping door de klant ontvangt stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.3.2 Salon Jolie’s vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten als de gehele bestelling wordt geretourneerd, exclusief de kosten van het retourzenden onverwijld doch binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt.

9.3.3 Salon Jolie’s gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

9.3.4 Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Salon Jolie’s de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

9.3.5 Salon Jolie’s behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.

9.4 Salon Jolie’s kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 10. Afspraken

10.1 De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon Jolie’s kenbaar maken.

10.2 Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salon Jolie’s 50% de afgesproken behandeling aan de klant door berekenen.

10.3 Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.

10.4 Indien de klant bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en 50% van de afgesproken behandeling aan de klant door berekenen of de behandeling in korten.

10.5 Salon Jolie’s moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

10.6 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 10.1 tot en met 10.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 11. Reclame en garanties

11.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Salon Jolie’s daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

11.2 Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van

de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.

11.3 Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:
– de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Salon Jolie’s;
– de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;
– Salon Jolie’s niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
– de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

11.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Salon Jolie’s de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

11.5 Klachten over gebreken verjaren in ieder geval twee jaar na het tijdstip van afleveren van producten.

11.6 De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van Salon Jolie’s.

Garantie op behandelingen
11.7 Salon Jolie’s geeft de klant zeven (7) dagen garantie op de behandeling.

11.8 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

11.9 Deze garantie vervalt indien:
* De klant op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De klant andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De klant de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
• De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Artikel 11. Gebruik website

11.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website en op lay out en vormgeving van de website rusten bij Salon Jolie’s en/of haar licentiegevers. De klant en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).

11.2 De informatie op de website wordt door Salon Jolie’s met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Salon jolie’s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

11.3 De website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Salon Jolie’s heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

11.4 Salon Jolie’s draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website, die door derden zijn uitgegeven.

11.5 Salon Jolie’s garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

11.6 De door Salon jolie’s opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 12. Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

12.1 Salon Jolie’s verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid zoals omschreven in haar privacystatement.

Artikel 13. Plichten van de klant

13.1 Indien de klant via de internetsite een account bij Salon Jolie’s aanvraagt, verschaft Salon Jolie’s na controle en akkoordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.

13.2 De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.

13.3 De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Salon Jolie’s mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de klant.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

14.2 Salon Jolie’s is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. Salon Jolie’s is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.

14.3 Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Salon Jolie’s, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Salon Jolie’s te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Salon Jolie’s, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

14.4 Salon Jolies is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Salon Jolie’s is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
14.5 Salon Jolie’s is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Indien Salon Jolie’s als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is Salon Jolie’s gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de klant jegens Salon Jolie’s enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel klant als Salon Jolie’s gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Artikel 16. Klachtenregeling

16.1 Salon Jolie’s beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij salon Jolie’s, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

16.3 Bij salon Jolie’s ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door salon Jolie’s binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

16.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

16.5 Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot salon Jolie’s. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

16.6 Een klacht schort de verplichtingen van salon Jolie’s niet op, tenzij salon Jolie’s schriftelijk anders aangeeft.

16.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door salon Jolie’s, zal salon Jolie’s naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 17. Cadeaukaart

17.1 De cadeaukaart van Salon Jolie’s kan na opwaardering met een geldbedrag alleen in de salon worden verzilverd.

17.2 Bij het gebruik van de cadeaukaart als betaalmiddel geldt het tegoed op de cadeaukaart op het moment van verzilveren. U ontvangt geen rente op uw tegoed op uwcadeaukaart. De cadeaukaart is niet inwisselbaar voor contanten en niet herlaadbaar. Het tegoed op de cadeaukaart is onbeperkt geldig en kan in één keer of in delen worden besteed. Indien het tegoed niet toereikend is, kan voor aankoop van bepaalde artikelen het restant bedrag d.m.v. een andere betaalwijze worden voldaan.

17.3 Het gebruik van de cadeaukaart valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de houder ervan. Salon Jolie’s is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, vervalsing of misbruik van de cadeaukaart. Salon Jolie’s zal in geen geval het resterende tegoed uitkeren of verrekenen. Indien de cadeaukaart beschadigd raakt, kan deze kosteloos in de salon worden geruild voor een cadeaukaart met eenzelfde tegoed, mits de desbetreffende codes nog leesbaar zijn.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1 De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

18.2 Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de medewerker verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 19. Beschadiging en/of diefstal

19.1 Salon Jolie’s heeft het recht om een schadevergoeding te eisen indien, de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

19.2 Salon Jolie’s meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 20. Behoorlijk gedrag

20.1 De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

20.2. Indien de na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Salon Jolies het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

20.3 In de salon wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

20.4 Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

Artikel 21. Geschillen

21.1 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.